CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …
SUBSTANCJE I MIESZANINY DLA KTÓRYCH KARTA CHARAKTERYSTYKI MUSI BYĆ DOSTARCZONA BEZ UPRZEDNIEGO ŻĄDANIA

Zgodnie z art. 31 ust. 1 rozporządzenia REACH i art. 59 ust. 2 lit. a) rozporządzenia CLP) karta charakterystyki musi zostać dostarczona (bez żądania) w następujących przypadkach:
a) w przypadku gdy substancja lub mieszanina spełniają kryteria klasyfikujące je jako stwarzające zagrożenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008; lub
b) w przypadku gdy substancja jest trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna lub bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku XIII; lub
c) w przypadku gdy substancja znajduje się na liście sporządzonej zgodnie z art. 59 ust. 1 z powodów innych niż określone w lit. a) i b). (powyższa lista odpowiada tzw. „liście kandydackiej”23 substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń opublikowanej na stronie internetowej ECHA).


KARTA CHARAKTERYSTYKI:

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification