CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …
Rejestracja chemikaliów REACH

Nové stránky

 

 

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje kompleksowe usługi w wypełnianiu obowiązków wynikających z Rozporządzenia REACH- rejestracja, udzielania zezwoleń, Raport Bezpieczeństwa Chemicznego - IUCLID, QSAR...
email: ekotoks[at]ekotoks.pl; Tel.: +48793988790

Dowiedz się jaki jest twój status - oferujemy REACH Screening i REACH Audyt - specjalne usługi dla twojej firmy- zapraszamy do kontaktu

Rejestracja chemikaliów w ramach REACH dotyczy substancji jako takich, substancji zawartych w mieszaninach oraz w niektórych przypadkach substancji w wyrobach. Substancje chemiczne, które są regulowane przez inne przepisy, takie jak farmaceutyki lub substancje promieniotwórcze, są częściowo lub całkowicie zwolnione z wymogów REACH.

Rejestracja chemikaliów opiera się na zasadzie „jedna substancja, jedna rejestracja”. Oznacza to, że producenci i importerzy tej samej substancji przedkładają rejestrację wspólnie. W tym celu należy jednoznacznie zidentyfikować rejestrowaną substancję przedstawiając odpowiednie dane analityczne.

Przy rejestracji należy wnieść opłatę rejestracyjną do ECHA, jej wysokość jest regulowana przez rozporządzenie (WE) nr 340/2008.

Znając tożsamość swojej substancji, możesz określić, czy konieczne jest przeprowadzenie rejestracji czy też substancja jest zwolniona z rejestracji.

Rejestracja REACH oznacza, że do Agencji (ECHA) zostały przedłożone dokumenty świadczące o tym, że substancja została ocenione pod kątem bezpieczeństwa produkcji i użytkowania z uwzględnieniem wpływu na środowisko i zdrowie ludzi.

Zakres dokumentacji jest uzależniony od rocznego tonażu substancji i zagrożenia jakie przedstawia oraz od tego, czy substancja jest stosowana wyłącznie jako półprodukt podczas produkcji w ściśle kontrolowanych warunkach.

Dokumenty te należy złożyć w formie dossier rejestracyjnego. Dokumentacja zawiera identyfikację substancji, właściwości fizykochemiczne oraz dane toksykologiczne i ekotoksykologiczne. W raporcie bezpieczeństwa chemicznego oceniane jest narażenie i ryzyko stwarzane przez substancję oraz dobierane są odpowiednie środki kontroli ryzyka.

Rejestracja chemikaliów jest przedstawiona w formacie IUCLID za pomocą narzędzia REACH-IT.

Przepisy dotyczące rejestracji chemikaliów nakładają na producentów i importerów obowiązek zbierania lub generowania danych na temat substancji, które produkują lub importują, wykorzystywania tych danych do oceny ryzyka związanego z tymi substancjami oraz opracowywania i zalecania odpowiednich środków zarządzania ryzykiem w celu kontrolowania tych zagrożeń.

Aby zapewnić rzeczywiste wypełnianie powyższych obowiązków oraz ze względu na przejrzystość, producenci i importerzy są zobowiązani do przygotowania dokumentacji rejestracyjnej w formacie IUCLID (korzystając z aplikacji IUCLID) i przesyłania jej do ECHA za pośrednictwem REACH-IT.

Rejestracja chemikaliów ma zastosowanie do produkcji, importu, wprowadzania do obrotu i stosowania substancji w ich postaci własnej, w mieszaninach lub wyrobach.

Jeżeli producent lub importer nie przeprowadzi rejestracji chemikaliów w odpowiednim terminie, substancja nie będzie mogła być wytwarzana na terenie UE ani wprowadzona do obrotu w UE, dopóki nie zostanie zarejestrowana. Zarejestrowane substancje mogą być w zasadzie swobodnie przemieszczane na rynku wewnętrznym.

Ogólne informacje techniczne, handlowe i administracyjne potrzebne dla wszystkich rejestracji określono w załączniku VI rozporządzenia REACH. Obejmuje to następujące kluczowe informacje:

1) informacje ogólne dotyczące rejestrującego;
2) identyfikacja substancji;
3) informacje dotyczące produkcji i zastosowań substancji;
4) klasyfikacja i oznakowanie substancji;
5) wytyczne dotyczące bezpiecznego stosowania;
6) informacje o ekspozycji dla substancji w ilości od 1 do 10 ton.

Rejestrujący ma obowiązek ustalenia nazwy chemicznej substancji opisanej w dokumentacji rejestracyjnej. Obejmuje to nazwę substancji, jej identyfikatory chemiczne (numer WE, nazwa IUPAC i CAS, numer itp.), z wzorem cząsteczkowym i strukturalnym oraz składem (stopień czystości, składniki, dane analityczne itp.). Jeśli podawanie informacji dotyczących jednego lub więcej parametrów identyfikacji substancji nie jest technicznie możliwe lub nie wydaje się konieczne z naukowego punktu widzenia, należy jasno określić przyczyny. Informacje na temat zasad identyfikacji substancji można znaleźć w Poradniku na temat identyfikacji i nazewnictwa substancji w systemie REACH i CLP (https://echa.europa.eu/pl/guidance-documents/guidanceon-reach).

Każda substancja wymaga odrębnej rejestracji. Jeżeli posługują się Państwo mieszaninami substancji, na przykład detergentami lub farbami, lub wyrobami, z których uwalniane są substancje, zarejestrować poszczególne substancje znajdujące się w mieszaninie lub wyrobie.

Dokumentacja rejestracyjna

Dokumentacja rejestracyjna to zestaw informacji przekazywanych drogą elektroniczną przez rejestrującego, dla określonej substancji. Składa się ona z dwóch głównych komponentów:

  • dokumentacji technicznej, zawsze wymaganej dla wszystkich substancji podlegających obowiązkom rejestracyjnym.

Dokumentacja techniczna zawiera zestaw informacji na temat:

1. danych identyfikujących producenta/importera,
2. tożsamości substancji,
3. informacji dotyczących wytwarzania i zastosowań substancji,
4. klasyfikacji i oznakowania substancji,
5. wytycznych dotyczących bezpiecznego stosowania,
6. podsumowań przebiegu badań dostarczających informacji o swoistych właściwościach substancji,
7. szczegółowych podsumowań przebiegu badań dostarczających informacji o swoistych właściwościach substancji, o ile jest to wymagane,
8. wskazań, czy informacje na temat produkcji i stosowania, klasyfikacji i oznakowania substancji, (szczegółowe) podsumowania przebiegu badań i/lub, w stosownych przypadkach, raporty bezpieczeństwa chemicznego zostały poddane przeglądowi przez osobę oceniającą, 9. propozycji dotyczących dalszych badań, w stosownych przypadkach,
10. dla substancji rejestrowanych w ilości od 1 do 10 ton informacji dotyczących narażenia,
11. wniosku wskazującego, które informacje powinny być traktowane jako poufne, wraz z uzasadnieniem;

  • raportu bezpieczeństwa chemicznego (CSR), wymaganego, jeżeli rejestrujący produkuje lub importuje substancję w ilości 10 ton lub więcej rocznie. CSR to dokumentacja oceny bezpieczeństwa chemicznego (CSA) przedstawiana przez rejestrującego (patrz rozdział 5.4 tego dokumentu).

Rejestracja chemikaliów REACH - Centrum Ekotoksykologiczne oferuje kompleksowe usługi w wypełnianiu obowiązków wynikających z Rozporządzenia REACH- rejestracja, udzielanie zezwoleń - Raport Bezpieczeństwa Chemicznego - IUCLID, QSAR...

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification