CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …
Udostępnianie danych

Udostępnianie danych to jedna z podstawowych zasad określonych w rozporządzeniu REACH. Od dnia 1 czerwca 2008 r. przedsiębiorstwa produkujące substancje chemiczne w UE lub importujące je do UE w ilości co najmniej 1 tony rocznie bądź też produkujące w UE lub importujące do UE wyroby zawierające takie substancje w ilości co najmniej 1 tony, przy czym substancje takie są przeznaczone do uwolnienia, mają obowiązek zarejestrować je na mocy rozporządzenia REACH. Ponadto w odniesieniu do substancji produkowanych lub importowanych w ilości co najmniej 10 ton konieczne jest też przedłożenie oceny bezpieczeństwa chemicznego. Przedsiębiorstwa zamierzające zarejestrować tę samą substancję mają obowiązek podzielenia się informacjami dotyczącymi takiej substancji i przedłożenia określonych informacji wspólnie, w celu zwiększenia efektywności systemu rejestracji, ograniczenia kosztów i uniknięcia zbędnych badań na zwierzętach kręgowych. Te obowiązki dotyczą zwłaszcza danych technicznych i informacji na temat właściwości swoistych substancji.

Jednym z celów rozporządzenia REACH jest unikanie zbędnych badań, zwłaszcza na zwierzętach kręgowych, przy jednoczesnym zagwarantowaniu wygenerowania i zgromadzenia informacji wystarczających do określenia zagrożeń i bezpiecznego stosowania chemikaliów. Badań na zwierzętach nie należy powielać, a ponadto należy je podejmować tylko w ostateczności.

Potencjalni rejestrujący mają obowiązek wnioskować o udostępnienie wyników badań tej samej substancji przeprowadzonych na zwierzętach kręgowych, a także możliwość wnioskowania o udostępnienie danych niedotyczących badań na zwierzętach kręgowych. Mechanizmy udostępniania danych mają na celu zagwarantowanie, że potencjalni rejestrujący osiągną sprawiedliwe, przejrzyste i niedyskryminujące porozumienie co do udostępnienia wyników już przeprowadzonych badań oraz odnośnych kosztów. Właścicielom danych przysługuje rekompensata za uzgodnioną część poniesionych kosztów, chociaż w niektórych przypadkach dostępnych danych można użyć do celów rejestracji nieodpłatnie (dane przedłożone w ramach rejestracji przed okresem ponad 12 lat). Jeśli brakuje określonej informacji, (potencjalni) rejestrujący muszą uzgodnić, kto podejmie się wygenerowania niezbędnych danych, aby konieczne badania zostały przeprowadzone tylko raz.


UDOSTĘPNIANIE DANYCH
Obowiązek wspólnego przedłożenia
Udostępnianie danych w przypadku substancji wprowadzonych i niewprowadzonych
Podział kosztów
(Późniejsza) rejestracja wstępna i wstępne fora SIEF
SIEF
Działania związane z udostępnianiem danych

 

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification